Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu http://eurodecor.com.pl/.

1. Administratorem danych jest Firma: Euro Decor Izabela Mrugacz, ul. Ireny Kosmowskiej 39, 30-240 Kraków, NIP 677-179-39-93, REGON 357247014, zwana dalej „Sklepem Internetowym”, który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu http://eurodecor.com.pl/. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowanie jakości usług Portalu są możliwe po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania powierzonych danych -zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w e-mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.

6. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie; jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.